Incontri scuola-famiglia scuola primaria San Giorgio 5 dicembre 2018

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO

1A dalle 16.00 alle 17.30
1B dalle 17.30 alle 19.00
1C dalle 16.00 alle 18.00
2A dalle 16.00 alle 17.30
2B dalle 17.30 alle 19.00
2C dalle 17.30 alle 19.00
3A dalle 16.00 alle 17.30
3B dalle 17.30 alle 19.00
3C dalle 17.30 alle 19.00
3D dalle 16.00 alle 17.30
4A dalle 16.00 alle 17.30
4B dalle 17.30 alle 19.00
4C dalle 16.00 alle 17.30
5A dalle 16.00 alle 17.30
5B dalle 17.30 alle 19.00
5C dalle 16.00 alle 17.30
5D dalle 17.30 alle 19.00

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter